Bufalaga tintÚria

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl.